Trungvu.net – Bộ Chính trị khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức cả về số lượng, chất lượng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Ngày 7/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; nghe báo cáo kết quả các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 và đề xuất Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023.

Về Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27, Bộ Chính trị thống nhất đánh giá, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết này, nhận thức chung trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, vị trí của trí thức ngày càng đầy đủ và toàn diện hơn.

Đội ngũ trí thức Việt Nam phát triển nhanh về số lượng, ngày càng nâng cao về chất lượng, chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu, ứng dụng, sáng tạo khoa học; là lực lượng đi đầu trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế; có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở liên minh công nhân – nông dân – trí thức.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế tồn tại, như hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức chưa được hoàn thiện đồng bộ; Nghị quyết chậm được thể chế hoá thành cơ chế, chính sách; thiếu cơ chế, chính sách đột phá, nhất là chính sách huy động các nguồn lực cho việc đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, đãi ngộ, tôn vinh trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành; đầu tư còn dàn trải, chưa tập trung vào lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; chưa có nhiều cơ sở khoa học, giáo dục, văn hoá, kinh tế mạnh.

Thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tính chủ động trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo đối với đội ngũ trí thức còn hạn chế, bất cập… Cơ cấu còn bất hợp lý về ngành nghề, khu vực, độ tuổi; chưa có nhiều tập thể khoa học mạnh, có uy tín ngang tầm khu vực và trên thế giới; các công trình sáng tạo lớn chưa nhiều.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Bộ Chính trị khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm và năng lực trong phát triển KT-XH là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Xác định việc tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, huy động các nguồn lực xã hội; tôn trọng, phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo; có cơ chế, chính sách đặc biệt trọng dụng nhân tài, trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành, chính là tạo môi trường, điều kiện và động lực căn bản để phát triển và phát huy đội ngũ trí thức.

Bộ Chính trị giao cho các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án, báo cáo Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Về Báo cáo kết quả các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022, trong năm qua, có 6 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư kiểm tra 33 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Qua kiểm tra cho thấy, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã phát huy tinh thần đoàn kết, tổ chức thực hiện bài bản, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, báo cáo Ban Bí thư trong Quý I/2024; tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội.

Đối với Chương trình kiểm tra năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 26 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Các đoàn kiểm tra của Ban Bí thư sẽ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tập trung vào nội dung đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm.

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến Trungvu.net xin gửi về địa chỉ email: trungvux2@trungvu.net; Đường dây nóng: 0969.351.812. hoặc liên hệ