Nâng cao lý luận phê bình văn học nghệ thuật

Nâng cao lý luận phê bình văn học nghệ thuật

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Trungvu.net – Chiều 11/4, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa có buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Phát biểu định hướng buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư đã có sự đổi mới trong phân công lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương trong theo dõi các hoạt động của các Liên hiệp, Hội. Với tinh thần đó, Ban Tuyên giáo Trung ương được phân công theo dõi Liên hiệp các hội, các Hội chuyên ngành, trong đó xác định tầm quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, cùng Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Nhấn mạnh Đảng luôn luôn quan tâm đến văn học nghệ thuật, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, sau Đại hội XIII, sự quan tâm đó ngày càng được tăng cường, nâng cao với những mong muốn, quyết tâm rất lớn.

Theo đó, Đảng yêu cầu công tác phê bình, lý luận văn học nghệ thuật phải gắn chặt với thực tiễn. Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành một dung lượng rất lớn, sâu sắc, thể hiện quan điểm Đại hội XIII, quan điểm của Tổng Bí thư về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển của đất nước.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận các ý kiến phát biểu và khẳng định vai trò, vị trí, hoạt động trong thời gian qua của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Hội đồng hội tụ những thành viên có bề dày kinh nghiệm, tâm huyết với sự phát triển văn học, nghệ thuật đất nước; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Bí thư giao; thể hiện nổi bật qua những tư vấn để Đảng đề ra những quyết sách mạnh mẽ về văn hóa, nghệ thuật.

Đồng tình với các nhóm đề xuất, kiến nghị được nêu ra tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hội đồng chú trọng quan tâm, phát huy cao độ trí tuệ, đóng góp của từng thành viên; tăng cường nghiên cứu làm rõ, hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng về văn học, nghệ thuật phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước; đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn một cách hệ thống; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng các báo cáo tư vấn cho Ban Bí thư, nhất là tư vấn chuyên đề, chuyên sâu về những vấn đề quan trọng, nổi bật trong đời sống văn học, nghệ thuật nước nhà.

Để làm tốt những nhiệm vụ này, theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cần chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiên cứu lý luận, phê bình văn học nghệ thuật; trên cơ sở đó có các đề tài, chuyên đề nghiên cứu có chất lượng. Hội đồng cần coi đây là tiêu chí chính để đánh giá vị trí, vai trò, tầm ảnh hưởng của mình trong đời sống văn học, nghệ thuật đất nước.

Hội đồng cũng cần tạo ra sự giao thoa, kết nối nhịp nhàng giữa những người làm công tác nghiên cứu lý luận, phê bình với những người trực tiếp làm công tác văn học, nghệ thuật; qua đó đoàn kết, định hướng, khích lệ các nhà lý luận, phê bình và văn, nghệ sĩ bám sát, đi đúng đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo